Show simple item record

Plant virology in Serbia – accomplishments, directions of development and significance for plant health improvement

dc.contributorШкорић, Драган
dc.creatorКрстић, Бранка
dc.creatorПауновић, Светлана
dc.creatorЈаснић, Стеван
dc.creatorМијатовић, Мирјана
dc.creatorСтаровић, Мира
dc.creatorКузмановић, Слободан
dc.creatorДелибашић, Горан
dc.creatorМилошевић, Драго
dc.creatorЈевремовић, Дарко
dc.creatorМилошевић, Драгана
dc.creatorСтанковић, Ивана
dc.creatorБаги, Ференц
dc.date.accessioned2024-03-13T12:21:39Z
dc.date.available2024-03-13T12:21:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-86-7025-933-1
dc.identifier.urihttps://dais.sanu.ac.rs/123456789/16112
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/864
dc.description.abstractРад представља сажет преглед развоја истраживања биљнихвируса у Србији од самог почетка, тридесетих година 20. века, па све до да-нашњих дана. Откриће биљних вируса везује се за 1898. годину када је Мар-тинус Бејеринк (Martinus Beijerinck), проучавајући мозаик дувана, указао нанови свет нећелијских инфективних агенаса (contagium vivum fluidum). Науч-не прилике у Србији су биле такве да су тек 40 година касније започела про-учавања биљних вируса објављивањем рада Младена Јосифовића о мозаику,најштетнијој вирози шљиве. После Другог светског рата, Драгољуб Шутић,Вељко Николић и Митар Јордовић уводе научне експерименталне методе уистраживања вироза, чиме суштински постављају темеље проучавања биљ-них вируса код нас. Бавећи се различитим областима биљне вирусологије упротеклих готово осам деценија, бројни вирусолози у нашој земљи оства-рили су значајна достигнућа, од којих ће најважнија бити истакнута у овомраду. Посебне заслуге за развој биљне вирусологије свакако припадају Дра-гољубу Шутићу, који је кроз целокупно научно стваралаштво и образовањемногих научних и стручних кадрова, дао немерљив допринос унапређењуздравља биља. Развој биљне вирусологије у нашој земљи није зависио само од општег напретка ове науке у свету, већ у великој мери и од услова за раз-вој научних истраживања. И поред релативно скромних услова који владајуна научноистраживачкој сцени, рад биљних вирусолога у протеклом перио-ду подигао је квалитет истраживања трудећи се да достигне и не заостаје заквалитетом развијених земаља. Значајно искуство и знање стечено у деце-нијском раду у области биљне вирусологије били су, и сада су од непроцењи-вог значаја за пољопривредне произвођаче и њихову успешну производњу,за унапређење система и ефикасности карантинске и фитосанитарне службеи овлашћених дијагностичких лабораторија, испуњавање међународних фи-тосанитарних захтева у промету и размени биљног материјала и подизањеугледа Србије. Иако је напредак биљне вирусологије у Србији покрио многефундаменталне и практичне аспекте ове науке, очекује се наставак истражи-вања захваљујући развоју софистицираних техника молекуларне биологијеи информационе технологије. Залог за сигурну будућност вирусологије у на-шој земљи је свакако и образовање и оспособљавање младих истраживача.sr
dc.description.abstractThis is a concise review of the progress of plant virus research in Serbiafrom its very beginning in the 1930s until the present day. The discovery of plantviruses dates back to 1898 when Martinus Beijerinck, investigating the tobaccomosaic disease, pointed to a new world of non-cellular infectious agents (contagiumvivum fluidum). Research circumstances in Serbia were such at the time thatstudies of plant viruses really began only some 40 years later with Mladen Josifović’sreports on mosaic, the most devastating viral disease of plum. After WWII, experimental methods for virus research were introduced by Dragoljub Šutić,VeljkoNikolić and Mitar Jordović, laying a foundation for studies of plant virusesin our country. Over the past nearly eight decades, numerous Serbian virologistshave made significant contributions to various fields of plant virology, and themost important among them are highlighted in this paper. Dragoljub Šutić wasundoubtedly a plant virologist of extraordinary merits in our country. His entirescientific career and education of many scientists and professionals have madean outstanding contribution to the advancement of plant health protection. Theprogress made in plant virology in our country did not depend only on globalprogress in that science around the world, but also significantly on conditionsexisting for scientific research in Serbia. Scientists have raised the quality of plantvirus research over the past period, trying to keep the pace with achievements indeveloped countries, despite relatively limited resources that are available on theSerbian scientific research scene. Significant knowledge and experience gainedover decades of work in the field of plant virology have been invaluable to farmershelping them improve their production, enhancing the system and efficiencyof plant quarantine and phytosanitary services, as well as authorized diagnosticlaboratories, in order to meet phytosanitary requirements in international tradeand exchange of planting material, and so to build up Serbia’s reputation as a partner.Although plant virology in Serbia has advanced in many fundamental andpractical aspects of this science, future research is expected to rely on sophisticatedtechniques of molecular biology and information technology. The forcethat drives forward plant virology in our country is certainly the education andtraining of generations of new researchers.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsembargoedAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЗаштита здравља биљака : зборник радова са научног скупа одржаног 27. октобра 2020. године : примљено на I скупу Одељења хемијских и биолошких наука од 18. фебруара 2022. годинеsr
dc.subjectзаштита биљаsr
dc.subjectбиљна вирусологијаsr
dc.subjectисторијски развој у Србијиsr
dc.subjectplant protectionsr
dc.subjectplant virologysr
dc.subjecthistorical development in Serbiasr
dc.titleБиљна вирусологија у Србији – достигнућа, правци развоја и значај за унапређење здравља биља.sr
dc.titlePlant virology in Serbia – accomplishments, directions of development and significance for plant health improvementsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage52
dc.citation.spage33
dc.description.otherНаучни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 205. Одељење хемијских и биолошких наука ; књ. 21sr
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/2368/bitstream_63934.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16112
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record