Show simple item record

GV-6 – нов перспективен генотип вишна (Prunus cerasus L.), селектиран в Изследователски институт по овощарство, Чачак

dc.creatorRadičević, Sanja
dc.creatorGlišić, Ivana
dc.creatorMarić, Slađana
dc.creatorMilošević, Nebojša
dc.creatorĐorđević, Milena
dc.date.accessioned2023-11-30T08:09:10Z
dc.date.available2023-11-30T08:09:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1311-0489 (Print)
dc.identifier.issn2367-8364 (Online)
dc.identifier.urihttps://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/selkostopanska-akademia.appspot.com/o/articles%2F1311-0489%2F2021%2F24%2F6%2FGV-6%20--%20a%20New%20Promising%20Sour%20Cherry%20(Prunus%20cerasus%20L.)%20Genotype%20Selected%20at%20Fruit%20Research%20Institute%2C%20%7Bv%7BC%7D%7Da%7Bv%7Bc%7D%7Dak.pdf?alt=media&token=e0933bf7-b874-4a29-ae83-746939fb756a
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/801
dc.description.abstractThe work on sour cherry (Prunus cerasus L.) breeding and selection from natural population at Fruit Research Institute, Čačak resulted in realization of five cultivars, as well as in numerous promising genotypes which are under different phases of the evaluation process. Special attention has been paid to sour cherry germplasm from the West Serbia region, whose variability is an abundant source of diversity. GV-6 is one of the autochthonous genotypes, which, after many years of testing in experimental and commercial orchards, was selected as elite, and is in the process of being recognized and realized as a new cultivar. The paper presents results of a three-year (2016-2018) investigation of ripening time, pomological properties(morphometric and chemical), and field resistance to cherry leaf spot (Blumeriella jaapii) and brown rot (Monilinia laxa) of the selected genotype, compared to the properties of Heimanns Konserven Weichsel. The research also included self-(in)compatibility assessment-pollination experiment, monitoring pollen tubes growth in vivo (fluorescence microscopy) and fruit set under self- and open pollination modes. GV-6 is an early ripening (first decade of June) sour cherry genotype with large and good quality fruits, and pronounced field resistance to causal agents of cherry diseases. It is partially self-fertile, and is recommended for commercial growing with an adequate polleniser of overlapping flowering time. Due to its positive pomological and biological properties, GV-6 is used as male/female parent within current sour cherry breeding programme at FRI.sr
dc.description.abstractРаботата по селекция на вишни (Prunus cerasus L.) от естествена популация в Изследователски институт по овощарство, Чачак (FRI) доведе до реализация на пет сорта, както и многобройни обещаващи генотипове, които са в различни фази на процес на оценка. Специално внимание е обърнато на вишневата зародишна плазма от региона на Западна Сърбия, чиято променливост е богат източник на разнообразие. GV-6 е един от автохтонните генотипове, който след дълги години изпитания в експериментални и промишлени овощни градини е избран за елитен и ев процес на признаване и реализация като нов сорт. В статията са представени резултати от тригодишно (2016-2018г.) изследване за срока наузряване, помологични характеристики (морфометрични и химични) и полска устойчивост спрямо бяла ръжда по черешите (Blumeriella jaapii) и кафяво гниене (Monilinia laxa) на избраните обещаващи генотипове, в сравнение с характеристиките на сорт Хейманова консервна (Heimanns Konserven Weichsel). Изследването също така включва оценка на само-(не)съвместимостта-експеримент за опрашване, наблюдение на растежа на поленовите тръби in vivo (флуоресцентна микроскопия) и плодния завръз при режими на самоопрашване и свободно опрашване. GV-6 е ранно узряващ (първа декада на юни) генотип на вишна с едри плодове с отлично качество и изразена полска устойчивост към причинители на болести по черешите. Той е частично самооплождащ се, като се препоръчва за промишлено отглеждане с подходящ опрашител, покриващ същия период на цъфтеж. Поради своите положителни помологични и биологични свойства, GV-6 се използва като родители от мъжки/женски пол в рамките на настоящата програма за селекция на вишни във FRI.sr
dc.language.isoensr
dc.language.isoothersr
dc.publisherTroyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture (RIMSA)sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200215/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceJournal of Mountain Agriculture on the Balkanssr
dc.subjectPrunus cerasus L.sr
dc.subjectautochthonous genotypesr
dc.subjectfruit qualitysr
dc.subjectfield resistancesr
dc.subjectself-(in)compatibilitysr
dc.subjectавтохтонен генотипsr
dc.subjectкачество на плодоветеsr
dc.subjectполева устойчивостsr
dc.subjectсамо-(не)съвместимостsr
dc.titleGV-6 – a new promising sour cherry (Prunus cerasus L.) genotype selected at Fruit Research Institute, Čačaksr
dc.titleGV-6 – нов перспективен генотип вишна (Prunus cerasus L.), селектиран в Изследователски институт по овощарство, Чачакsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage444
dc.citation.issue6
dc.citation.spage428
dc.citation.volume24
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/1919/bitstream_1919.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record