Show simple item record

Несъвместимост на поленови тръби в стълбчето на сорт сливи "Позна Плава"

dc.creatorĐorđević, Milena
dc.creatorCerović, Radosav
dc.creatorRadičević, Sanja
dc.creatorGlišić, Ivana
dc.creatorMilošević, Nebojša
dc.creatorMarić, Slađana
dc.creatorLukić, Milan
dc.date.accessioned2023-11-24T07:47:04Z
dc.date.available2023-11-24T07:47:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn1311-0489
dc.identifier.urihttps://jmabonline.com/en/journal/1311-0489/issue/2018-21-5/
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/789
dc.description.abstractSelf-incompatibility in fruits prevents self-fertilization by recognition and rejection of its own or genetically identical pollen. Occurrence of gametophyte incompatibility is accompanied by irregular pollen tube growth with an abundant accumulation of callose in it. In a three-year period, pollen tube incompatibility in the style of the plum cultivar ‘Pozna Plava’ in three pollination variants was analysed using fluorescent microscopic aniline blue staining method. Pollination variants were open, cross- (‘Čačanska Najbolja’, ‘Presenta’, ‘Hanita’) and self-pollination. In all the analysed variants, the presence of pollen tubes with typical signs of incompatibility was found. In most cases, incompatible pollen tubes stopped their growth in the upper third of the style. In cross-pollination with the cultivars ‘Hanita’ and ‘Čačanska Najbolja’ incompatible pollen tubes in the second third of the style were seen as well. The highest percentage of incompatible pollen tubes 4.84% was found in a self-pollination variant. Somewhat lower percentage of incompatible pollen tubes was found in a cross-pollination variant with the cultivar ‘Čačanska Najbolja’ (3.06%), which can be explained by being a parent of the cultivar ‘Pozna Plava’. The lowest percentage (less than 1.3%) of incompatible pollen tubes was found in a cross-pollination variant with the cultivars ‘Presenta’ and ‘Hanita’.sr
dc.description.abstractСамостерилността, чрез разпознаване и отхвърляне на собствен или генетично идентичен полен, при овощните култури, не позволява самоопрашване. Появата на гаметофитна несъвместимост е придружена от неравномерно нарастване на поленовата тръба с обилно натрупване на калус в нея. За период от три години е проучена не-съвместимостта на поленовата тръба в стълбчето на сливов сорт "Позна Плава" при три варианта на опрашване, като се използва анилиново синьооцветяване за наблюдение под флуоресцентен микроскоп. Вариантите на опрашване са свободно, кръстосано с "Чачанска найболя", "Презента", "Ханита" и самоопрашване. Във всички изследвани варианти установено наличие на поленови тръби с типични признаци на несъвместимост. В повечето случаи несъвместимите поленови тръби спират растежа си в горната третина на стълбчето. Прикръстосаното опрашване със сортовете "Ханита" и "Чачанска найболя" са наблюдавани несъвместими поленови тръби във втората третина на стълбчето. Най-висок процент на несъвместими поленови тръби 4.84% е отчетенвъв варианта на самоопрашване.Понисък процент на несъвместими поленови тръби е отчетен въвварианта на кръстосано опрашване съссорт "Чачанска найболя" (3.06), коетоможе да се обясни с това, че е родителна сорта "Позна Плава". Най-ниският процент (по-малко от 1.3%) на несъвместими поленови тръби е открит при варианта на кръстосано опрашване със сортовете "Презента" и "Ханита".sr
dc.language.isoensr
dc.language.isoothersr
dc.publisherTroyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculturesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31064/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceJournal of Mountain Agriculture on the Balkanssr
dc.subjectplumsr
dc.subjectstylesr
dc.subjectfluorescent microscopesr
dc.subjectincompatible pollen tubessr
dc.subjectсливиsr
dc.subjectстълбчеsr
dc.subjectфлуоресцентен микроскопsr
dc.subjectнесъвместими поленови тръбиsr
dc.titleOccurrence of the incompatible pollen tubes in the style of plum cultivar ‘Pozna Plava’sr
dc.titleНесъвместимост на поленови тръби в стълбчето на сорт сливи "Позна Плава"sr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage163
dc.citation.issue21
dc.citation.spage152
dc.citation.volume5
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/1801/bitstream_1801.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record