Show simple item record

Подробен масспектрометричен анализ (GC-MS) на етерично масло от Salvia sclarea L. и първа in vitro оценка на противогъбична активност срещу растителен патоген Colletotrichum acutatum на J.H. Simmonds

dc.creatorFilipović, Sonja
dc.creatorVasić, Tanja
dc.creatorRadulović, Niko
dc.creatorStanojević, Ivana
dc.creatorJevremović, Darko
dc.date.accessioned2023-11-22T08:40:43Z
dc.date.available2023-11-22T08:40:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1311-0489
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/785
dc.description.abstractThe genus Salvia L. (Lamiaceae) comprises about 900 species widespread throughout the world. Salvia sclarea L., Clary Sage, one of the most appreciated representative of genus Salvia, is a biennial dicot shrub, native to southern Europe regions, but cultivated all over the world as a source of essential oil. Long history of use as a traditional medicine (antiseptic, anti-inflammatory, stomachic, digestive etc.) is further supported in the numerous scientific studies (Foray et al., 1999; Pitarokili et al., 2002). Evaluation of secondary metabolism rate, modification in the qualities and quantities of essential oil constituents, and in particular the principal active ones affecting the biological activities is fundamental (Hudaib et al., 2001). The chemical composition of the essential oil of S. sclarea was found to be highly influenced by genetic and environmental factors, organ age, climate conditions, and seasonality. Herein, we present the results of detailed analyses of the essential oil constituents of the commercial sample of S. sclarea aerial parts. Plant material, harvested at full flowering stage from southeastern Serbian regions, yielded a transparent, yellowish fragrant essential oil. Subsequent meticulous GC and GC-MS analyses enabled the identification of more than 60 constituents, among which linalyl acetate (43.17%), linalool (15.8%), germacrene D (9.73%), caryophyllene (5.13%) and sclareol (1.43%) were the dominant ones. Together with the secondary metabolite profile, determination of the Serbian S. sclarea essential oil agricultural plant protection potential was estimated by assessing sporulation intensity and mycelia growth of Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds C.A.2 isolates, causative of strawberry antrachnose, in vitro.sr
dc.description.abstractРод Salvia L. (Lamiaceae) включва около 900 вида, широко разпространени в целия свят. Salvia sclarea L., един от най-ценните представители на род Salvia, е двугодишен двусемеделен храст, родом от районите на Южна Европа, но култивиран в целия свят като източник на етерично масло. Дългогодишната му употреба като традиционно лекарство (антисептично, противовъзпалително, стомашно, храно смилателно и др.) е подкрепена допълнително от многобройни научни изследвания (Foray et al., 1999; Pitarokili et al., 2002). Оценката на скоростта на вторичния метаболизъм, промяната в качествата и количествата на елементите в етеричното масло и по-специално основните активни вещества, които засягат биологичните дейности, е съществена (Hudaib et al., 2001). Установено е, че химичният състав на етеричното масло от S.sclarea е силно повлиян от генетични и екологични фактори, възраст на органите, климатични условия и сезонност. Представени са резултати от подробни анализи на съставките в етерично масло от надземни части на S. sclarea. Растителен материал, добит във фаза на пълен цъфтеж от южни райони на Сърбия, дава прозрачно, жълтеникаво ароматно етерично масло. Последващи щателни GC и GCMS анализи позволяват идентифицирането на повече от 60 съставки, сред които доминиращи са линалилацетат (43.17%), линалол (15.8%), гермакрен D (9.73%), кариофилен (5.13%) и склареол (1.43%). Заедно с определянето на вторичния метаболитен профил на сръбското етерично масло от S.sclarea, потенциалът на градинския чай като средство за растителна защита е оценен чрез интензивността на спорообразуване и нарастване на мицела на Colletotrichum acutatum JH Simmonds C.A.2 изолати, причиняващи антрахноза, in vitro.sr
dc.language.isoensr
dc.language.isoothersr
dc.publisherTroyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculturesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172061/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceJournal of Mountain Agriculture on the Balkanssr
dc.subjectSalvia sclareasr
dc.subjectClary Sagesr
dc.subjectessential oilsr
dc.subjectantifungalsr
dc.subjectColletotrichum acutatumsr
dc.subjectградински чайsr
dc.subjectетерично маслоsr
dc.subjectпротивогъбичноsr
dc.titleDetailed GC-MS analysis of the Salvia sclarea L. essential oil and the first in vitro antifungal activity assessment against crop pathogen Colletotrichum acutatum J.H. Simmondssr
dc.titleПодробен масспектрометричен анализ (GC-MS) на етерично масло от Salvia sclarea L. и първа in vitro оценка на противогъбична активност срещу растителен патоген Colletotrichum acutatum на J.H. Simmondssr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage229
dc.citation.issue4
dc.citation.spage207
dc.citation.volume23
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/1864/bitstream_1864.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record