Show simple item record

Response of five apple cultivars (Malus × domestica Borkh.) treated with calcium–chloride to different storage durations

dc.creatorRilak, Boris
dc.creatorTomić, Jelena
dc.creatorGlišić, Ivan
dc.creatorLukić, Milan
dc.creatorMilinković, Mira
dc.creatorPaunović, Svetlana M.
dc.creatorPešaković, Marijana
dc.creatorKaraklajić-Stajić, Žaklina
dc.date.accessioned2023-09-28T06:41:43Z
dc.date.available2023-09-28T06:41:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-86-7520-548-7
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/582
dc.description.abstractЦиљ овог истраживања био је да се оцени ефекат фолијарне примене калцијум– хлорида на квалитет плода пет сорти јабуке (‘Gloster’, ‘Golden Delicious Reinders®’, ‘Granny Smith’, ‘Morren’s Jonagored®’ и ‘Red Chief’) у време бербе и током складиштења (2, 4, 6 и 8 месеци) у хладњачи са нормалном атмосфером. Испитивања су обухватила масу плода, чврстину, садржај растворљивe сувe материјe (TSS), укупних киселина (TA), укупних шећера (TS) и однос TS/TA. Значајно већа маса плода у моменту бербе, евидентирана је код сорте ‘Morren’s Jonagored®’ (209,16 g), док је ова сорта имала низак TSS (10,63%) и најмању чврстину плода (8,56 kg/cm2 ) у поређењу са осталим испитиваним сортама. Међу тестираним сортама TSS је био највећи код ʻGolden Delicious Reinders®’ (12,01%) и ‘Granny Smith’ (12,38%), која је поред сорте ‘Red Chief’ (11,53 kg/cm2 ), имала највећу чврстину плодa (10,94 kg/cm2 ). Поред високог садржаја TSS, сорта ‘Golden Delicious Reinders®’ је имала и значајно већи садржај TS и TS/TA у односу на друге испитиване сорте. Добијени резултати указују на већу масу, чврстину плода и садржај TSS код јабука третираних калцијум–хлоридом у односу контролу, али су се вредности наведених параметара смањивале током складиштења, осим садржаја TSS који је био сличан у свим терминима складиштења. Штавише, током складиштења примећен је већи ниво TA (0,34%) и TS (10,23%) код плодова третираних ђубривом на бази калцијум– хлорида. Међутим, садржај TA и TS током складиштења се смањивао, а највећи однос TS/TA забележен је у последњим терминима складиштења (после 6 и 8 месеци складиштења). Генерално, квалитет плодова јабуке третираних калцијум– хлоридом је по скоро свим параметрима био бољи од нетретираних. У циљу побољшања квалитета плодова јабуке током складиштења може се препоручити употреба ђубрива на бази калцијум–хлорида.sr
dc.description.abstractThe aim of the present research was to evaluate the effects of foliar calcium chloride spraying on postharvest quality of fruits of five apple cultivars (‘Gloster’, ‘Golden Delicious Reinders®’, ‘Granny Smith’, ‘Morren’sJonagored®’ and ‘Red Chief’) at harvest and during storage (2, 4, 6 and 8 months) in cold storage with normal atmosphere. Measurements of fruit weight, firmness, total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA), total sugars (TS) and TS/TA ratio were performed. Significantly higher fruit weight was found in cultivar ‘Morren’sJonagored®’ (209.16 g) at harvest time, while this cultivar had low TSS (10.63%) and the lowest firmness (8.56 kg/cm2 ) compared to the other tested cultivars. Among tested cultivars TSS was the highest in ‘Golden Delicious Reinders®’ (12.01%) and ‘Granny Smith’ (12.38%) which beside cultivar ‘Red Chief’ (11.53 kg/cm2 ), had the most firm fruit (10.94 kg/cm2 ). In addition to the high content of TSS, the cultivar ‘Golden Delicious Reinders®’ had a significantly higher content of TS and TS/TA ratio related to other examined cultivars. Results showed that fruit weight, firmness, and TSS content increased in fruit treated with calcium chloride as compared to control fruit. However, these parameters decreased by prolonging the storage time, except TSS content which was similar in all storage times. Moreover, during storage, the higher level of TA (0.34%) and TS (10.23%) was observed in fruit sprayed with calcium fertilizer. However, the content of TA and TS was decreasing during storage, and the highest TS/TA ratio was recorded in the last storage time (after 6 and 8 months of storage). Generally, the quality of apple fruit treated with calcium-chloride was better than those untreated in almost all parameters. In order to improve the quality of apple fruit during storage, the use of calcium chloride-based fertilizers may be recommended.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherNovi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Polјoprivredni fakultetsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik apstrakata : 16. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem, 28. februar - 03. mart, Vrdnik (Republika Srbija), 2022sr
dc.subjectјабукаsr
dc.subjectкалцијумsr
dc.subjectчувањеsr
dc.subjectквалитет плодаsr
dc.subjectapplesr
dc.subjectcalciumsr
dc.subjectstoragesr
dc.subjectfruit qualitysr
dc.titleReakcija pet sorti jabuke (Malus × domestica Borkh.) tretiranih kalcijum–hloridom na različito trajanјe skladištenјasr
dc.titleResponse of five apple cultivars (Malus × domestica Borkh.) treated with calcium–chloride to different storage durationssr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage279
dc.citation.spage278
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/945/bitstream_945.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record