xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple

Влияние на биостимулаторите върху качеството на ябълкови плодове

dc.creatorMilinković, Mira
dc.creatorRaičević, Vera
dc.creatorPaunović, Svetlana M.
dc.creatorTomić, Jelena
dc.creatorKaraklajić-Stajić, Žaklina
dc.date.accessioned2023-09-27T12:49:28Z
dc.date.available2023-09-27T12:49:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1311-0489
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/575
dc.description.abstractThe influence of the application of soil biofertilizers on the content of sugar, macro, microelements and heavy metals in the fruits of the apple cv. Idared and Red Chief was analysed. In both cultivars, lower values of soluble solids content (SSC), total sugars (TS), inverted sugars (IS), sucrose and higher titratable acidity (TA) were measured, as well as increased absorption of Ca, Mg, Na, P, Cu, Mn. In cv. Idared, in addition to the mentioned elements, the absorption of K and Fe was increased, and the influence of biofertilizers contributed to the reduction of the absorption of Pb, Ni, Cr. The higher Ca content in the treatments enabled a more favorable K/Ca ratio, which contributes to a longer storage of fruits. Biofertilizers with specific consortia of bacteria influenced the utilization of high microbial biodiversity and had a stimulating effect on the uptake of nutrients from the soil and the optimization of their content in apple fruits.sr
dc.description.abstractПроучено е влиянието на почвени биоторове върху съдържанието на захари, макро и микроелементи и тежки метали в плодовете на ябълкови сортове Айдаред и Ред Чиф. И при двата сорта са измерени по-ниски стойности на съдържанието на разтворими твърди вещества (SSC), общи захари (TS), инвертни захари (IS), захароза и по-високо ниво на титруема киселинност (TA), както и повишена абсорбция на Ca, Mg, Na, P, Cu, Mn. При сорт Айдаред, освен споменатите елементи, е повишена абсорбцията на K и Fe, а влиянието на биоторовете допринася за понижаване на усвояването на Pb, Ni, Cr. По-високото съдържание на Ca в третиранията, позволява по-благоприятно съотношение K/Ca, което допринася за по-дълго съхранение на плодовете. Биоторовете със специфично съчетание от бактерии влияят върху оползотворяването на високото микробно биоразнообразие и имат стимулиращо въздействие върху усвояването на хранителни вещества от почвата и оптимизиране на съдържанието им в ябълковите плодове.sr
dc.language.isoensr
dc.language.isoothersr
dc.publisherTroyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture (RIMSA)sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200215/RS//sr
dc.relationBiofor System d.o.o.sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceJournal of Mountain Agriculture on the Balkanssr
dc.subjectbiostimulatorssr
dc.subjectapplesr
dc.subjectmacro and microelementssr
dc.subjectheavy metalssr
dc.subjectбиостимулаториsr
dc.subjectябълкиsr
dc.subjectмакро и микроелементиsr
dc.subjectтежки металиsr
dc.titleInfluence of biostimulators on the quality of apple fruitssr
dc.titleВлияние на биостимулаторите върху качеството на ябълкови плодовеsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage212
dc.citation.issue4
dc.citation.spage200
dc.citation.volume25
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/937/bitstream_937.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-head

Thumbnail

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.head_parent_collections

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple