Show simple item record

Влияние на нова технология на отглеждане върху антиоксидантния капацитет и фенолното съдържание на къпина ‘Чачанска Бестрна’

dc.creatorKaraklajić-Stajić, Žaklina
dc.creatorTomić, Jelena
dc.creatorPešaković, Marijana
dc.creatorPaunović, Svetlana M.
dc.creatorRilak, Boris
dc.creatorMilinković, Mira
dc.date.accessioned2023-09-22T09:11:43Z
dc.date.available2023-09-22T09:11:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-0489
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/534
dc.description.abstractThe investigation was conducted in a ‘Čačanska Bestrna’ blackberry orchard set up using the intensive cultivation technology, i.e. with pre-formed double- sloping eaves (rain-shield). Considering that the Serbian blackberry yield suffers an annual loss of around 30% due to gray mould caused by the phytopathogenic fungi Botrytis cinerea Pers., introduction of more intensive blackberry cultivation systems is imperative in order to prevent adverse action of rain and other abiotic components, thus securing continuous harvest and supply of improved quality fruits. This cultivation technology contributes to a higher content of high-quality fruits, i.e. prevention of gray mould, while at the same time securing continual harvesting, 133 regardless of the environmental conditions. Each blackberry sample was analysed for phenolic acids (protocatechuic, 4-hydroxybenzoic, vanillic, ellagic, gallic, p-coumaric, caffeic, and ferulic acids), flavonoids (quercetin), anthocyanidins (cyanidin), total phenolics, total anthocyanins, and Trolox-equivalent antioxidant capacity. The analysis was conducted using high-performance liquid chromatography (HPLC) and spectrophotometric techniques. Regarding the identified phenolic compounds, the blackberries grown under the rain-shield recorded higher values of these components, with the exception of the ellagic acid. Significant higher value of the total phenolic and total anthocyanin content recorded in blackberries grown using the rain-shield was 396.44 and 75.85 mg/100 g FW. There was not significant effect of intensive growing technology on total antioxidant capacity in blackberries and ranged from 2.68 to 2.70 Trolox mmol/100 g FW.sr
dc.description.abstractИзследването е проведено в къпи- ново насаждение от "Чачанска Бестрна", създадено по интензивна технология на отглеждане, т.е. с предварително оформени двускатови стрехи (съоръ- жение за отглеждане под покритие). Като се има предвид, че добивът на сръбски къпини претърпява годишна загуба от около 30% поради сиво гниене ричинено от фитопатогенни гъби Botrytis cinerea Pers., въвеждането на поинтензивна система за тглеждане еналожително за да се предотврати неблагоприятното въздействие на дъж да и други абиотични фактори, като по този начин се осигури непрекъснат добив и предлагане на плодове с подобро качество. Тази технология на отглеждане благоприятства по голямо количество висококачествени плодове, т.е. предотвратява сивото гниене и в същото време осигурява непрекъсната реколта, независимо от условията на околната среда. Всяка проба от къпините е из- следвана за фенолни киселини (прото- катехинова, 4-хидроксибензоена, вани- лова, елагинова, галова, р-кумаринова, кафеена и ферулова киселини), флавоноиди (кверцетин), антоцианидини (цианидин), общи феноли, общи антоцианини и тролокс еквивалентен антиоксидантен капацитет. Анализът е проведен чрез високоефективна течна хроматография (HPLC) и спектрофотометрични техники. По отношение на установените фенолни съединения, къпи- ните, отглеждани под покритие, отбе- лязват по-високи стойности на тези компоненти, с изключение на елагино- вата киселина. Значително повисока стойност на общите феноли и общи антоцианини е отчетена в къпини, отглеждани под покритие 396.44 и 75.85 mg/100 g FW. Не е установено значимо въздействие от интензивната технология на отглеждане върху общия антиоксидантен капацитет, кaто той варира от 2.68 до 2.70 Тролокс mmol/100 g FW.sr
dc.language.isoensr
dc.language.isoothersr
dc.publisherTroyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Bulgariasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31093/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceJournal of Mountain Agriculture on the Balkanssr
dc.subjectBlackberriessr
dc.subjectcultivation techniquessr
dc.subjectphenolic acidssr
dc.subjectantioxidant capacitysr
dc.subjectKъпиниsr
dc.subjectметоди за отглежданеsr
dc.subjectфенолни киселиниsr
dc.subjectантиоксидантен капацитетsr
dc.titleInfluence of a new growing technology on antioxidant capacity and phenolic composition of blackberry Čačanska Bestrnasr
dc.titleВлияние на нова технология на отглеждане върху антиоксидантния капацитет и фенолното съдържание на къпина ‘Чачанска Бестрна’sr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage148
dc.citation.issue3
dc.citation.spage132
dc.citation.volume22
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/800/bitstream_800.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record